Info

Hieronder vindt u aanvullende informatie en specifieke opleidingen die ik heb gedaan, naast datgene welke ik uitdraag in mijn diensten en producten.

 

Access Consciousness®

Access biedt een aantal pragmatische ‘tools’, technieken en processen die ontworpen zijn om meer bewustzijn mogelijk te maken voor iedereen. Bewustzijn omvat alles zonder oordeel. Het is de bereidheid en de capaciteit om totaal bewust en totaal aanwezig te zijn in elk gebied van je leven. Bewustzijn is de mogelijkheid om voortdurend te ontwaken in en naar meer mogelijkheden, meer keuze en meer leven.

Access nodigt je uit om jezelf te gaan erkennen als het oneindige wezen dat je werkelijk bent, en om een leven te gaan generen voorbijgaand aan de Jij die je denkt te zijn. een oneindig wezen functioneert vanuit oneindig waarnemen, weten, zijn en ontvangen. Als oneindig wezen is er voortdurend van alles mogelijk en heb je totale keuze.

Een eindig wezen is geneigd om te functioneren vanuit gedachten, gevoelens en emoties. Access Conscousness® – toegang tot bewustzijn – gaat over de bevrijding van de polariteit, gevangenschap, conditionering en de beperkingen van onze gedachten, gevoelens en emoties. Als we vanuit eindigheid functioneren, kiezen we ervoor om weinig keuze en beperkte mogelijkheden te hebben.

Polariteit weerhoudt ons ervan de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zodat we niet kunnen veranderen wat we echt zouden willen veranderen. We blijven dan functioneren vanuit trauma en drama, de ontsteltenis, het gedoe en de intriges van deze realiteit. Onze verslaving aan polariteit is een van de sterkste verslavingen die er zijn.

Een van de best werkende tools om ons te bevrijden van deze verslaving is functioneren vanuit toelating: het toelaten dat iets ‘is’ en iets toelaten om te ‘zijn’, zonder oordeel. Bij toelating is alles gewoon een interessant standpunt o gezichtspunt. toelating maakt ons bewust van elke visie waar we mee instemmen of op afstemmen of waar we ons tegen verzetten en op reageren. Dit geldt voor elke visie, denkwijze, gevoel, emotie, overtuiging, oordeel, conclusie of overweging.

We kunnen onszelf daarvan losmaken door ons te blijven herinneren dat alles wat we denken, voelen, beoordelen, veroordelen of besloten hebben gewoon een interessant gezichtspunt is. 

“Bewustzijn is het vermogen om elk moment van je leven present en aanwezig te zijn, zonder oordeel over jezelf of over anderen. het is de mogelijkheid om alles te ontvangen, niets af te wijzen en alles te creëren wat jij in je leven verlangt – grootser dan wat je op dit moment hebt, en meer dan je je kunt voorstellen.

Wat als jij bereid zou zijn om jezelf te koesteren en zorgzaam te zijn voor jou? Wat als je de deuren zou openen naar het zijn van alles waarvan je besloten hebt dat het onmogelijk is om te zijn? Wat zou zou het vergen voor jou, om je te realiseren hoe cruciaal jij bent voor de mogelijkheden van deze wereld?”

Quote van – Gay Douglas –

Gay Douglas, de grondlegger van Access Consciousness®, bereikte ruim twintig jaar geleden een punt in zijn leven waar het leven gewoon niet meer voor hem werkte. na jaren bezig te zijn geweest om het doel achter de waanzin in zijn leven te ontdekken, jaren waarin hij alles uitprobeerde wat hem geluk zou brengen, bereikte hij een breekpunt. hij realiseerde zich dat er meer in het leven zou moeten zijn dat dit en als dat niet zo was, had hij er geen interesse meer in. Dus begon hij met vragen stellen aan het universum.

Wat kan ik zijn, doen, hebben, creëren of genereren dat mijn leven en de wereld een beter plek zou maken? Wat kan ik waarnemen, weten en zijn dat et leven de moeite waard zou maken om te leven?

Nadat jij deze vragen had gesteld en hij open en bereid was om te ontvangen wat er maar zou verschijnen, begon Gary zijn talenten, gaven en mogelijkheden als medium en channeler te erkennen en te ontwikkelen.

Gary werd gevraagd voor om een sessie te channelen voor een masseur. Uit deze sessie kwamen 32 punten op het hoofd, die we nu de Bars noemen. Hij besefte dat de Bars een techniek zou kunnen zijn om mensen te helpen om op een andere manier te gaan functioneren op deze planeet en dat hij deze informatie in les vorm zou moeten aanbieden om mensen meer in hun eigen kracht te zetten en hen te voorzien van meer mogelijkheden en veranderen. Dat is het begin van Access Consiousness.

Hoe vaker je je Bars laat doen of nalopen, des te meer zul je gaan beseffen hoeveel moeite het eigenlijk kost om te functioneren vanuit gedachten, gevoelens en emoties. Je zult je ook bewust worden van de mogelijkheid om te functioneren vanuit waarnemen, weten, zijn en ontvangen. Voor veel mensen is de eerste keer dat ze hun Bars laten nalopen, ook de eerste keer dat ze zichzelf werkelijk toestaan om te ontvangen, zonder verplichtingen of overwegingen.

Ontvangen doet men niet in deze realiteit. Het oneindige universum geeft en schenkt ons doorlopend van alles. Wij bepalen wat we zullen ontvangen gebaseerd op onze bereidheid om te ‘zijn’. Als we functioneren vanuit gedachten, gevoelens en emoties, ‘zijn’we niet. Dan stellen we vast, beslissen, oordelen, concluderen wat we kunnen ontvangen en hoe we het kunnen ontvangen. 

Wanneer je je Bars laat nalopen of ‘runnen’ begint het de polaire elektrische lading, zoals die in je hersens opgeslagen zit, op te lossen. Het activeert als het ware een computervirus van bewustzijn. Het verheldert waar je nog op de automatische piloot functioneert in plaats van vanuit gewaarwording; waar je weigert te ontvangen in plaats van te ontvangen

De hersengolven vertragen daadwerkelijk als je je Bars laat nalopen, wat de gedragspatronen, geloofsovertuigingen, en standpunten vanuit je kindertijd of vorige levens toegankelijk maakt. Je wordt werkelijk meer aanwezig in je leven zoals het nu is. Het verleden hoeft niet meer zijn weerslag te hebben op de toekomstige mogelijkheden.

Bars kan worden gebruikt om verandering mogelijk te maken op alle gebieden van jouw leven. Als je bereid bent om meer vanuit bewustzijn te functioneren, open je de deuren naar alle heling en genezing. Wetenschap laat zien dat de vorm van cellen duidelijk ovaal wordt als ze worden beïnvloed door gedachten, gevoelens en emoties, wat de eerste stap is naar ziekte en ongemak. Als je je Bars laat nalopen verlicht het dat effect, zodat de cellen weer hun natuurlijke bolvorm kunnen aannemen, wat het lichaam meer gemak geeft.

Opstellingswerk/ systemisch werk

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.
Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.
De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. 
De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een behandeling om nare ervaringen te verwerken. Deze methode is een therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren ’80.
Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo’n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën (‘tappen’).
EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. “EMDR één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren”.
Werking
EMDR is gebaseerd op vele therapeutische technieken. Het gespreksprotocol is gebaseerd op gedragstherapie en cognitieve therapieën. Ondanks uitgebreid onderzoek is het precieze werkingsmechanisme achter het “links-rechts-links” nog onbekend. Een veronderstelling van Francine Shapiro is, dat dit aspect van EMDR analoog aan remslaap werkt. Verder wordt gesproken over “accelerated information processing”, letterlijk: “versnelde informatieverwerking”, AIP, een model dat bedacht is om de snelheid waarmee EMDR kan werken te verklaren. Kort gezegd komt dit model erop neer, dat psychische ziekten en klachten te maken hebben met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen. Bij psychotrauma wordt ervan uitgegaan dat een cliënt als het ware ‘bevroren’ is in een traumatische situatie en reacties op die oude, traumatische situatie blijft herhalen, ook als dat niet meer nodig is. Bijvoorbeeld: iemand maakt een bombardement mee. Iedere keer dat hij of zij daarna een vliegtuig ziet overkomen, of een sirene hoort, of brandlucht ruikt, zal hij of zij reageren alsof er groot gevaar is, ook al weet de betrokkene op rationeel niveau heel goed dat dat niet het geval is. In termen van het ‘accelerated information processing’ is de oude, traumatische “informatie” (van het bombardement) nog niet voldoende verwerkt en blijven alle zintuiglijke ervaringen van ‘toen’ in het hier en nu psychische klachten oproepen. Met EMDR blijkt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.
Er zijn aanwijzingen dat de oogbewegingtechniek meer werkgeheugen in beslag neemt dan de tikjes in de oren of de zachte tikjes op de handen/knieën, waardoor deze techniek bij zeer angstige herinneringen het best zou werken.

Hoe gaat EMDR in z’n werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

NLP, Neurolinguistisch programmeren

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:
1. Modelleren – menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
2. Analyse van de subjectieve ervaring – het bepalen van patronen in de beleving.
3. Communicatietechnieken – manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.
Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit competenties van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en over te nemen.
De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De overdracht is afhankelijk van model en ‘subjectieve ervaring’.
Uitgangspunten
NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen. De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn niet de waarheid, maar zullen, volgens de theorie van NLP, de navolger succesvoller maken. Hieronder staat een aantal van die uitgangspunten.
Wereldmodel
Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en met ander startmateriaal. Ter verklaring van deze verschillen zegt NLP dat mensen een verschillend “wereldmodel” (wereldbeeld) hebben. Men moet begrip of zelfs respect opbrengen voor het wereldmodel van de ander.
Communicatie is respons
Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van communicatie bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat hij de gewenste respons bereikt. Om een bepaald resultaat te behalen moeten verschillende mensen verschillend aangesproken worden. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een andere persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, geen effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens context.
De kaart is niet het gebied
De werkelijkheid is niet gelijk aan het beeld dat wij ervan vormen. Selectieve waarneming, interpretatie, betekenisgeving, geheugenvorming, selectieve geheugentoegang en formulering werken bij elk individu op elkaar in, zodanig dat deze factoren een persoonsgebonden, onvolledige en niet geheel betrouwbare perceptie of afspiegeling van de werkelijkheid veroorzaken. Onze ideeën over, kijk op of verwoording van de realiteit kunnen ons zowel productief als onproductief maken. Dit concept, dat we handelen en voelen op basis van onze perceptie van de wereld, in plaats van op basis van de realiteit, nodigt ons uit bewuster om te gaan met onze ideeën, beelden en beweringen. Verandering is daarom in de eerste plaats verandering van perceptie, betekenisgeving, verwoording enzovoorts. Binnen de theorie van NLP wordt deze ‘innerlijke kaart in ons hoofd’ beschreven als het wereldmodel. Dit uitgangspunt stamt uit de algemene semantiek van Alfred Korzybski.
Gedrag en intentie
Een van de meer therapeutische uitgangspunten van NLP is, dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat het gedrag altijd de functie heeft om er iets anders mee te bereiken. Ook problematisch gedrag is functioneel, maar mist zijn effect of heeft ongewenste neveneffecten. De NLP-interventie die erop is gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen, is om te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. De cliënt wordt uitgedaagd dit bij zichzelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden (bijvoorbeeld aandacht trekken, willen dat mensen rekening met je houden enzovoorts), maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden.
Competenties beschikbaar maken
NLP veronderstelt dat mensen om te slagen in hun streven vaak over benodigde competenties of vaardigheden beschikken die ze voorheen in andere contexten toepasten, maar die niet in het geheugen toegankelijk zijn op de momenten dat men ze nodig heeft. NLP beweert technieken te leveren voor het toegankelijk maken van deze competenties in de context waarin men ze nodig heeft.
Feedback
NLP beschouwt een fout als een bron van leerzame ‘informatie’. Deze informatie kan gebruikt worden om het gedrag te verbeteren. De gevolgen van de fout vormen ‘feedback’. Tevens wordt daarbij naar de achterliggende ‘wens’ gezocht, die met hulp van de feedback opnieuw wordt vertaald in een doel. Doelen worden binnen NLP volgens specifieke criteria geformuleerd. Criteria zijn: Positief (wat wél in plaats van wat niet), Specifiek (hoe kan het doel worden bereikt), Binnen de eigen mogelijkheden, Ecologisch (in evenwicht gebracht met andere subdoelstellingen) en Toetsbaarheid (meetbaar)). Het wordt als niet productief beschouwd om een fout te interpreteren als ‘persoonlijk falen’. Dit kost energie en draagt weinig bij aan het leerproces dat nodig is om het doel in de toekomst wel te bereiken. 

EFT, Emotional Freedom techniques

Deze techniek wordt toegepast om o.a. trauma’s, fobieën, lichamelijk of psychosomatische klachten (hoofdpijn, migraine, rugpijn,) en verslavingen te behandelen. Het doel van de techniek is desensitisatie, de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd. Voor het toepassen van Emotional Freedom Techniques worden de volgende stappen gezet:
• Voormeting. De intensiteit van de negatieve emotie wordt gescoord tussen 0 en 10, waarbij 0 geen en 10 veel is. Dit is een subjectieve score.
• De onbewuste weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken, door het uitspreken van de affirmatietekst “Ik accepteer mezelf helemaal ondanks [het probleem]” terwijl gewreven wordt op de “sore spot” (het neurlolymfatisch-reflexpunt uit de toegepaste kinesiologie, zie plaatje) of geklopt op het “karate punt”.
• Een serie acupressuurpunten wordt behandeld (beklopt) onder het uitspreken van herinnerwoorden, zoals: “mijn hoofdpijn”, “mijn angst”, “mijn verdriet”, etc.
• Nameting.
In de energiepsychologie wordt elk probleem aangepakt door het te scheiden in specifieke herinneringen en deze weer onder te verdelen in aspecten. Aspecten zijn alle delen of details van een probleem. Dit kunnen symptomen zijn, lichamelijke sensaties, alle zintuigelijke waarnemingen, emoties en gevoelens, triggers, maar ook oordelen. Alle aspecten moeten apart worden behandeld, en systematiek is zeer belangrijk. 

Jin Shin Jyutsu®

Jin Shin Jyutsu® fysio-filosofie is een eeuwenoude kunst. Het gaat hierbij om het harmoniseren van levensenergie in het lichaam.Jin Shin Jyutsu is uit aangeboren wijsheid geboren en werd van generatie op generatie mondeling overgedragen. Daardoor was de kunst in vergetelheid geraakt.

Begin 1900 werd deze kunst herontdekt door de Japanse Meester Jiro Murai en hij heeft deze kunst nieuw leven ingeblazen. Nadat hij zelf een levensbedreigende ziekte te boven was gekomen, besteedde Meester Murai de rest van zijn leven aan onderzoek en ontwikkeling van Jin Shin Jyutsu®. Hij verzamelde zijn inzicht aan de hand van ervaringen en uit allerlei bronnen, inclusief de Kojiki (Kronieken van de Oude Gebeurtenissen). Deze opgedane kennis van Jin Shin Jyutsu® werd vervolgens aan Mary Burmeister doorgegeven, die de kennis na 1950 naar de Verenigde Staten meebracht.
Mary Burmeister begon de Kunst in het begin van de zestiger jaren te onderwijzen en tegenwoordig zijn er in de hele wereld duizenden leerlingen.

Jin Shin Jyutsu® brengt evenwicht in de lichaamsenergieën. Dit stimuleert optimale gezondheid en het zich goed voelen en vergemakkelijkt onze eigen diepgaande helende kwaliteit. Het is een waardevolle aanvulling op de conventionele geneeskunst en ontspant en vermindert de effecten van stress.

Jin Shin Jyutsu® maakt gebruik van de aan elke kant van het lichaam aanwezige zesentwintig “veiligheidsenergiesloten” langs de energiebanen in ons lichaam. Wanneer één of meerdere banen geblokkeerd raakt kan de daaruit voortvloeiende stagnatie een kleine verstoring opleveren en uiteindelijk de hele energiestroom in disharmonie brengen. Door in een bepaalde combinatie van diverse energiesloten vast te houden kan het lichaam geestelijk, lichamelijk en spiritueel weer in balans worden gebracht.

Het leren van Jin Shin Jyutsu® houdt ook zelfstudie en zelfhulp in. Het proces van “ken mijzelf nu” leert ons de wijsheid van het lichaam en de interpretatie van de gegeven boodschappen. Deze kennis stelt ons in staat het evenwicht in ons lichaam te herstellen.

Jin Shin Jyutsu® kan worden toegepast als zelfhulp en ook door een opgeleide beoefenaar.
Een Jin Shin Jyutsu®-sessie duurt over het algemeen een uur. Het brengt geen massage, geen spierbehandeling, geen medicijngebruik of gebruik van andere substanties met zich mee. Het is een zachtaardige kunst, uitgevoerd door de vingertoppen (op kleding) te plaatsen op aangewezen veiligheidsenergiesloten om de energiestroom te harmoniseren en te herstellen. Dit vergemakkelijkt het loslaten van spanning en stress, opgedaan tijdens het normale dagelijkse leven. Voor hen die zich richten op bestaande stress of onbalans in de gezondheid, of voor degene die actief wil deelnemen aan het in standhouden van de gezondheid, harmonie en het gevoel van zich goed voelen, is de Kunst van Jin Shin Jyutsu® een eenvoudig en krachtig gereedschap dat voor iedereen voorhanden is!